vierbal stableford Dames Heren
1e prijs Corrie Jelsma
40 stf punten
Pieter Troost
40 stf punten
2e prijs Marleen de Boer
39 stf punten
Brian Stuart
38 stf punten
3e prijs Sandra Vlot
38 stf punten
Timo van der Schee
37 stf punten (lst9:19)
4e prijs Carola Troost
36 stf punten
Terje Ă˜stensen
37 stf punten (lst9:18)
5e prijs Marja vd Meide
35 stf punten (lst9:16 lst6:13)
Albert Jelsma
36 stf punten
Longest drive Mireille Pennings “Ali Pizza” Yemen Dabak
Neary Juliette Dusseljee Jan Struik